Vnitřní řád DS Haná

  • 1) Divadelní spolek Haná (DSH) je zřizován MKS Vyškov a náplní jeho činnosti je amatérské divadlo. DSH může být kolektivním členem neziskových organizací zabývajících se obdobnou činností nebo s nimi spolupracovat.
  • 2) Členství v DSH vzniká a zaniká na základě osobního souhlasu. Aktivní členství pak přímou účastí při činnosti DSH a je obnovováno vždy po dvou letech. O obou typech členství rozhoduje představenstvo spolku, které je rovněž povinno seznam aktivních členů pravidelně zveřejňovat. Členové jsou povinni respektovat tento vnitřní řád a pomáhat zajišťovat chod DSH.
  • 3) Aktivní členové mají právo na valných hromadách jednat, předkládat návrhy, hlasovat, volit představenstvo a být do něj voleni.
  • 4) Valná hromada je nejvyšším orgánem DSH. Projednává a schvaluje činnost spolku. Svolává ji předseda spolku minimálně 1x za rok. Je usnášení schopná v případě přítomnosti nejméně jedné třetiny aktivních členů. Třetina aktivních členů má rovněž pravomoc iniciovat mimořádnou valnou hromadu. Tu je pak předseda povinen svolat v nejbližším možném termínu.
  • 5) Valná hromada volí představenstvo na dva roky. Volba je platná při nadpoloviční většině hlasů, v případě potřeby je vícekolová. V dalších kolech je volba platná při většině prosté. Způsob volby závisí na usnesení valné hromady.
  • 6) Představenstvo sestává ze zvlášť voleného předsedy a dalších čtyř volených členů. Všichni jsou odvolatelní valnou hromadou. V případě odstoupení (nebo nevykonávání funkce) nejméně dvou členů představenstva (či samotného předsedy) je automaticky svolána valná hromada, která volí nové představenstvo.
  • 7) Představenstvo je odpovědné za realizaci divadelní produkce, dramaturgii, propagaci činnosti DSH, materiálně technické a organizační zabezpečení, vedení kroniky a zápisů o činnosti, vedení seznamu aktivních a dalších členů, vztah spolku ke zřizovateli a jiným subjektům. K těmto účelům představenstvo může zřídit další -- nevolené funkce, které pomůžou zajistit chod DSH. Do nich může jmenovat nové členy, případně potvrdit stávající.
Tyto stránky využívají soubory cookie.